Inloggen-
 
Home > Alle categorieën > Algemeen > Stichting Constructionele Gedragsanalyse

Stichting Constructionele Gedragsanalyse

Doelstellingen
De Stichting Constructionele Gedragsanalyse beoogt kennisonwikkeling en kennisdeling op het gebied van de constructionele gedragsanalyse door het
 • ontsluiten en verspreiden van informatie
 • publiceren van artikelen, papers, handleidingen e.d.
 • aanbieden van een gratis toegankelijk kennisbank Behavior Basics
 • geven van persoonlijk voorlichting aan professionals in de zorg
 • organiseren van scholing
 • ondersteunen van een supervisoren netwerk
 • ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek
 • participeren'in het internationale netwerk van de experimental & applied behavior analysis
 • ondersteunen van de Sectie constructionele gedragsanalyse van de Vereniging van Gedragstherapie en Cognitieve Therapie te Utrecht
Constructionele gedragsanalyse heeft diverse praktische toepassingen die onder verschillende namen worden uitgevoerd, zoals constructionele gedragstherapie en functioneringsgerichte rehabilitatie.
 
Stichting Constructionele Gedragsanalyse
 • Opgericht in 1991
 • Statutair gevestigd in Utrecht
 • Erkend al Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
 • Bestuur:
  PJH Andreoli, voorzitter (Echten FR)
  BEE Bruins, penningmeester (Utrecht)
  FS Prins, secretaris (Amsterdam)
  BA Wiegers, lid (Leeuwarden)
 • Beloningsbeleid bestuursleden: onbezoldigd
 • Geregistreerd in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41185233
 • RSIN 8042.03.647
 • Bankrekeningnummer NL46 INGB 0000 1438 19 te Utrecht
 • Postadres: Stolberglaan 27, 3583 XK Utrecht
 • Mailadres: beebruins@gmail.com
Beleidsplan in hoofdlijnen 
Wij richten ons in de periode 2017-2019 vooral op het vernieuwen en uitbreiden van onze Knowledge Base Behavior Basics.org
De knowledge base zal worden aangevuld met alle beschikbare artikelen en papers over de constructionele gedragsanalyse. Doel is de kennis over de constructionele gedragsanalyse voor iedereen gratis toegankelijk vast te leggen. Daarnaast zal het historische archief van de Stichting Constructionele Gedragsanalyse en van de Sectie Constructionele Gedragstherapie van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie worden gedigitaliseerd en worden gepubliceerd. 
Omdat de huidige software niet meer up to date is en de leverancier het product niet meer onderhoudt, zal een nieuw contentmanagementsysteem in gebruik worden genomen. Het is onze bedoeling om de kosten hiervoor te beperken door gebruik te maken van open source software.
Daarnaast zullen wij doorgaan met het initiëren en ondersteunen van wetenschappelijke initiatieven, in het bijzonder bijdragen aan wetenschappelijke congressen.

Financieel beleid
Wij voeren een voorzichtig en behoudend financieel beleid. Ons financiele beleid wordt uitgevoerd door de penningmeester binnen de kaders die door het bestuur worden gesteld. Wij hebben ons vermogen ondergebracht op een bankrekening bij de ING bank. Wij maken geen gebruik van andere financiële producten. Onze in komsten bestaan in beginsel uit renten en giften. Wij wenden onze inkomsten en ons vermogen uitsluitend aan voor het realiseren van de doelstellingen zoals deze hierboven staan vermeld. Wij hebben geen personeel in dienst. Bestuursleden en vrijwilligers en bestuursleden verrichten hun werk om niet. Wel vergoeden wij onkosten die aantoonbaar in het kader van hun werkzaamheden voor de stichtingen zijn gemaakt. Gezien de geringe inkomsten uit vermogen door de lage rentestand hebben de bestuursleden in de jaren 2013 tot heden daarvan afgezien.
Wij werven niet actief giften om onze algemene kosten te financieren. Wij werven actief giften als dat nodig is om onze projecten te financieren.
Klik hier Om alle items te bekijken Algemeen Categorie:


File Attachments of Article Bijlage(n)

Er zijn geen bijlagen bij dit item